Manažované služby komunikačných systémov
Helpdesk
+421 2 59 499 499
Manažované služby komunikačných systémov

Oblasti manažovaných služieb

Objavte silu manažovaných služieb telekomunikačných systémov od ALISON Slovakia. Pomôžeme vám zvýšiť efektívnosť a optimalizovať prevádzku v rôznych oblastiach.

Oblasti manažovaných služieb

Stratégia služieb

Naším poslaním je pre vás vytvárať skutočnú pridanú hodnotu. S nami získate služby, ktoré spĺňajú funkčné požiadavky vašej spoločnosti. A tiež zabezpečujú dostupnosť, kapacitu, bezpečnosť a obnovu.

 • Finančné riadenie
  Optimalizujeme náklady a investície, aby sme dosiahli najlepšie výsledky pre váš podnik.
 • Správa portfólia služieb
  Sledujeme a zabezpečujeme, aby vaše portfólio služieb bolo v súlade s vašimi cieľmi a potrebami.
 • Riadenie dopytu po službách
  Aktívne riadime a prispôsobujeme dopyt po službách, aby sme dosiahli optimálnu efektivitu a spokojnosť zákazníkov.

Rozvoj služieb

Zameriavame sa na návrh a vývoj telekomunikačných služieb, ktoré prispôsobíme vašim obchodným požiadavkám. Sme tu, aby sme integrovali tieto služby do vášho podnikania a poskytli vám kompletný balík rozvoja služieb. Taký, ktorý pokrýva všetky aspekty telekomunikačných služieb počas každej fázy ich životného cyklu.

 • Správa katalógu služieb
  Pomáhame vytvárať a spravovať katalóg, ktorý obsahuje detailné informácie o dostupných telekomunikačných službách. Týmto spôsobom klientom umožňujeme jednoduché vyhľadávanie a výber služieb pre ich potreby.
 • Správa úrovne poskytovaných služieb
  Zabezpečujeme nastavenie a monitorovanie úrovní poskytovaných služieb. To zahŕňa definovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) a sledovanie dosahovania stanovených cieľov. Zaručujeme tak kvalitné poskytovanie služieb a ich neustále zlepšovanie.
 • Riadenie kapacít
  Sledujeme a spravujeme kapacity telekomunikačných systémov, aby sme zabezpečili dostatočné zdroje na poskytovanie služieb. A tiež minimalizovali riziko preťaženia. Riadenie kapacít je dôležitým faktorom pre udržanie spoľahlivosti a výkonnosti telekomunikačných sietí.
 • Riadenie dostupnosti
  Zabezpečujeme, aby telekomunikačné služby boli vždy dostupné a prístupné pre zákazníkov. Aktívne monitorujeme a riešime všetky potenciálne výpadky alebo prerušenia, aby sme minimalizovali čas nedostupnosti služieb.
 • Riadenie kontinuity telekomunikačných služieb
  Vykonávame plánovanie a opatrenia na zabezpečenie kontinuity telekomunikačných služieb v prípade krízových situácií alebo havárií. Tým minimalizujeme vplyv na prevádzku a zabezpečujeme, že zákazníci budú mať neprerušený prístup k dôležitým telekomunikačným službám aj v náročných podmienkach.
 • Riadenie informačnej bezpečnosti
  Venujeme sa ochrane aj zabezpečeniu dôvernosti, integrity, dostupnosti dát a informácií zákazníkov. Implementujeme bezpečnostné opatrenia, monitorujeme hrozby a reagujeme na potenciálne bezpečnostné incidenty. Minimalizujeme tak riziko pre klientov a ich dôverné údaje.
 • Riadenie dodávateľov
  Sledujeme a spravujeme vzťahy s dodávateľmi telekomunikačných služieb, aby sme zabezpečili spoľahlivú dodávku a vysokú kvalitu poskytovaných služieb. Aktívne spolupracujeme s dodávateľmi na riešení problémov a zlepšovaní procesov. Vďaka tomu zaisťujeme stabilné a efektívne telekomunikačné prostredie pre našich klientov.

Prechod služieb

Účelom prechodu služieb v rámci životného cyklu manažovaných služieb je zabezpečiť efektívne riadenie a zároveň koordináciu procesov, systémov a funkcií. Tých, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vytváranie, testovanie a nasadenie nových a zmenených služieb. Tieto procesy majú za cieľ zabezpečiť plynulý prechod nových a zmenených služieb do prevádzky, minimalizovať riziká a zaručiť, že služby sú pripravené a schopné poskytovať očakávanú hodnotu pre zákazníkov.

 • Plánovanie a podpora prechodu služby
  V tejto fáze vypracujeme detailný plán prechodu, zahŕňajúci harmonogram, zdroje a aktivity nevyhnutné na úspešné nasadenie. Počas celého procesu poskytujeme nepretržitú podporu.
 • Riadenie zmien
  Proces riadenia zmien je kľúčovým prvkom fázy prechodu služby. Zabezpečuje identifikáciu, hodnotenie, schvaľovanie a sledovanie zmien. Cieľom je minimalizovať riziká a negatívne vplyvy na prevádzku.
 • Aktíva služieb a konfiguračný manažment
  Riadime a spravujeme aktíva služieb vrátane hardvéru, softvéru, dokumentácie a konfigurácií. Zabezpečujeme evidenciu a kontrolu týchto aktív, čo umožňuje správne nasadenie a prevádzku služieb.
 • Správa verzií a nasadení
  Riadime proces správy verzií a nasadení. Zahŕňa identifikáciu, kontrolu a distribúciu nových aj zmenených verzií služieb. Tým zabezpečujeme, že nasadenie prebieha kontrolovaným a dobre plánovaným spôsobom.
 • Validácia a testovanie služieb
  Zahŕňa overovanie, či nové a zmenené služby spĺňajú stanovené požiadavky. Vykonávame testové scenáre, overujeme funkčnosť, výkonnosť a identifikujeme potenciálne nedostatky. Tým zabezpečujeme, že služby sú kvalitné a pripravené na nasadenie.
 • Vyhodnocovanie
  Po nasadení služieb vykonávame vyhodnocovanie, aby sme posúdili ich efektívnosť a identifikovali príležitosti na zlepšenie a optimalizáciu procesov.
 • Znalostný manažment
  V tejto fáze sa sústreďujeme na dokumentáciu poznatkov a skúseností z procesu prechodu služby. Tieto poznatky slúžia ako cenné zdroje pre budúce projekty, pretože umožňujú opakovateľnosť a zlepšenie výkonnosti.

Prevádzka služieb

V rámci tejto fázy sa zameriavame na vykonávanie nevyhnutných procesov a činností pre poskytovanie a správu služieb v súlade s dohodnutou úrovňou. Zároveň zabezpečujeme aj riadenie technológií potrebných na poskytovanie a podporu služieb.

Našou prioritou je zabezpečiť spoľahlivosť a dostupnosť poskytovaných služieb, aby plne vyhovovali potrebám zákazníka a oprávnených používateľov. Sme zodpovední za riadenie a udržiavanie technologických prostriedkov potrebných na efektívnu prevádzku.

Fáza služieb prevádzky zahŕňa dôležité procesy a funkcie, ktoré sú nevyhnutné pre plynulé fungovanie telekomunikačných služieb a zabezpečenie ich spoľahlivosti pre klientov.

 • Plánovanie a podpora prechodu služby
  V tejto fáze vypracujeme detailný plán prechodu, zahŕňajúci harmonogram, zdroje a aktivity nevyhnutné na úspešné nasadenie. Počas celého procesu poskytujeme nepretržitú podporu.
 • Riadenie zmien
  Proces riadenia zmien je kľúčovým prvkom fázy prechodu služby. Zabezpečuje identifikáciu, hodnotenie, schvaľovanie a sledovanie zmien. Cieľom je minimalizovať riziká a negatívne vplyvy na prevádzku.
 • Aktíva služieb a konfiguračný manažment
  Riadime a spravujeme aktíva služieb vrátane hardvéru, softvéru, dokumentácie a konfigurácií. Zabezpečujeme evidenciu a kontrolu týchto aktív, čo umožňuje správne nasadenie a prevádzku služieb.
 • Správa verzií a nasadení
  Riadime proces správy verzií a nasadení. Zahŕňa identifikáciu, kontrolu a distribúciu nových aj zmenených verzií služieb. Tým zabezpečujeme, že nasadenie prebieha kontrolovaným a dobre plánovaným spôsobom.
 • Validácia a testovanie služieb
  Zahŕňa overovanie, či nové a zmenené služby spĺňajú stanovené požiadavky. Vykonávame testové scenáre, overujeme funkčnosť, výkonnosť a identifikujeme potenciálne nedostatky. Tým zabezpečujeme, že služby sú kvalitné a pripravené na nasadenie.
 • Vyhodnocovanie
  Po nasadení služieb vykonávame vyhodnocovanie, aby sme posúdili ich efektívnosť a identifikovali príležitosti na zlepšenie a optimalizáciu procesov.
 • Znalostný manažment
  V tejto fáze sa sústreďujeme na dokumentáciu poznatkov a skúseností z procesu prechodu služby. Tieto poznatky slúžia ako cenné zdroje pre budúce projekty, pretože umožňujú opakovateľnosť a zlepšenie výkonnosti.

Okrem týchto procesov ponúkame aj dôležité funkcie prevádzky a údržby, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našich služieb:

 • Helpdesk
  Poskytujeme podporu a riešenie problémov zákazníkov prostredníctvom komunikácie cez telefón, e-mail alebo online chat.
 • Správa aplikácií
  Riadime a pravidelne aktualizujeme aplikácie, ktoré sú kľúčové pre vaše telekomunikačné služby. Zabezpečujeme ich spoľahlivé a hladké fungovanie.
 • Riadenie prevádzky IT
  Koordinujeme a monitorujeme technické zdroje a systémy potrebné na poskytovanie služieb vrátane sieťových infraštruktúr a serverov.
 • Technická podpora
  Poskytujeme technickú pomoc a riešenie problémov týkajúcich sa telekomunikačných zariadení a systémov.

Riadenie kvality služieb

Cieľom riadenia kvality je monitorovať dodržiavanie dohodnutej kvality IT služieb a procesov pre klienta, ktoré sú v súlade s priemyselnými štandardmi a relevantnými štandardmi klienta.

Našou prioritou je zabezpečiť, že poskytované služby spĺňajú najvyššie kvalitatívne normy a očakávania klienta. Sledujeme a hodnotíme všetky aspekty našich služieb a prispôsobujeme ich podľa priemyselných štandardov a špecifických požiadaviek klienta.

Venujeme sa neustálej kontrole a zlepšovaniu kvality, aby sme zabezpečili, že naše služby sú v súlade s najlepšími postupmi a normami v odvetví. Spolupracujeme s našimi klientmi, aby sme pochopili ich potreby a následne ich premietli do našich procesov či kvalitatívnych cieľov.

Neustále zlepšovanie služieb a dokumentácia

Neustále zlepšovanie služieb je kritickou fázou životného cyklu telekomunikačných služieb. Jeho hlavnou úlohou je spravovať a úspešne implementovať zlepšenia v procesoch riadenia IT služieb a v samotných telekomunikačných službách. Týmto sa zvyšuje účinnosť, efektívnosť a ziskovosť podnikania zákazníka v oblasti telekomunikácií.

Vďaka neustálemu zlepšovaniu sme schopní inovovať a dynamicky reagovať na meniace sa trendy, technologické inovácie a rozmanité požiadavky v telekomunikačnom sektore. Sme hrdí na to, že poskytujeme vysokokvalitné a konkurencieschopné telekomunikačné služby, ktoré sú spoľahlivé, rýchle a prispôsobené špecifickým potrebám našich zákazníkov.